Trudnaia intubatciia pri neraspoznannykh trudnykh dyhatelnykh putiakh vozmozhno ventilirovat

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *